Programma van eisen en wensen

Uw “programma van eisen en wensen” is de basis van het ontwerp.

Het is daarom een onderdeel van de opdracht aan een ontwerper.

In het “programma van eisen en wensen”is nauwkeurig omschreven wat er van het product wordt verwacht.

Het “programma van eisen en wensen” voor een gebouw dient een omschrijving te bevatten van de organisatie van de opdrachtgever zodat de ontwerpende partijen zich al kunnen inleven in de ontwerp opdracht.

Daarbij behoren ook de ambities van de opdrachtgever.

 

Ruimtebehoefte

Ruimte behoefte wordt bepaald de aantal vertrekken en met netto vierkante meters per vertrek. Hieraan worden in het ontwerp de ruimten toegevoegd die in het gebouw noodzakelijk zijn, zoals verkeersruimten en technische ruimten.

 

Ruimtelijke relaties en gebouwlogistiek.

De onderlinge relaties en de posities van de ruimten uit het ruimteprogramma moeten worden bepaald. Hiermee wordt de basis gelegd voor een logisch ontwerp.

De activiteiten die in de verschillende ruimten plaatsvinden, worden beschreven om de ontwerper te laten weten hoe een ruimte wordt gebruikt.

Afwerkingen en voorzieningen

Materialisatie, per onderdeel dienen het afwerkingsniveau en de gewenste voorzieningen te worden bepaald.

 

Financiële zaken

Beschikbare budget In het programma van eisen en wensen dient het beschikbare budget als uitgangspunt te dienen

 

Technische eisen

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen eisen die voor het gehele gebouw gelden en eisen die voor specifieke ruimten gelden. Het Bouwbesluit stelt bijvoorbeeld minimumeisen voor belastingen waarmee rekening gehouden dient te worden, maar het is goed mogelijk dat de processen zelf strengere eisen stellen.

 

Wettelijke eisen

Het bouwbesluit is reeds genoemd als een wettelijk kader.

Het ontwerp dient aan nog veel meer regelgeving te voldoen zoals het bestemmingsplan en de plaatselijke bouwverordening.

Deze regelgeving is ook aan verandering onderhevig.

Ervaring van de programmadeskundige en de kennis van toekomstige regelgeving zijn onontbeerlijk voor het opstellen van een Programma van eisen en wensen.

WhatsApp chat